Sledujte nás na Facebooku Facebook
Právě pracujeme na úpravě stránek
Zákaznická linka: +420 226 256 010

Informace pro spotřebitele

Sídlo poskytovatele spotřebitelského úvěru a kontakt

SIM PŮJČKA s.r.o.
IČO 01548689
se sídlem Praha 5, Na Zatlance 3283/10, PSČ 150 00
Tel: 226 256 010
E-mail: info@simpujcka.cz
Web: www.simpujcka.cz

Bankovní spojení

 • 3260310359/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s.
 • 260625832/0300, vedený u Československá obchodní banka, a. s.
 • 7773277732/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
 • 212226589/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.
 • 107-8688680257/0100, vedený u Komerční banka, a.s.
 • 2000876685/2010, vedený u Fio banka, a.s.

Údaje o registru a oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů

Společnost SIM PŮJČKA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208 391, www.justice.cz, a je do doby rozhodnutí České národní banky o její žádosti o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru oprávněna poskytovat spotřebitelské úvěry na základě platného živnostenského oprávnění.

Pravidla poskytování rady

Společnost SIM PŮJČKA s.r.o. upozorňuje spotřebitele, že neposkytuje radu podle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru, stejně ani její obchodní zástupci.

Předčasné splacení úvěru

Máte právo spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu jeho trvání. V případě předčasného splacení máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Máte právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Nárok na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám nevzniká, pokud jste již úvěr čerpal, a celkovou dlužnou částku, včetně příslušenství uhradil. Došlo-li k odstoupení od smlouvy, jste povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru a úrok z úvěru za období ode dne poskytnutí úvěru do dne splacení jistiny úvěru. Ostatní poplatky v případě odstoupení nehradíte.

Důsledky nedodržení závazku

V případě Vašeho prodlení se zaplacením dlužné částky podle smlouvy o spotřebitelském úvěru jste povinen společnosti SIM PŮJČKA s.r.o. uhradit následující platby:
 • náhradu účelně vynaložených nákladů, které společnosti SIM PŮJČKA s.r.o. vznikly v souvislosti s Vaším prodlením, zejména pak v souvislosti s vystavováním a doručováním písemných upomínek, případně v souvislosti s telefonickými a jinými výzvami k úhradě;
 • zákonné úroky z prodlení, jejichž výše odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů;
 • smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení;
 • úhradu celé dosud nesplacené jistiny, včetně poplatku za poskytnutí půjčky;
 • náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se soudním vymáháním dluhu.
 • Orgán dohledu

  Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti společnosti SIM PŮJČKA s.r.o. o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, tj. do 1. 6. 2018, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

  Řešení soukromoprávních sporů

  Kompetentním orgánem pro řešení soukromoprávních sporů mezi klientem, který je spotřebitel, a poskytovatelem spotřebitelského úvěru, je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, soud, a v případech stanovených ustanovením § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn také Finanční arbitr, se sídlem Praha 1, Legerova 69, PSČ 110 00, tel.: +420 257 042 094, fax: +420 257 042 089, email: arbitr@finarbitr.cz, web: www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.